قوانین صدور وکنسلی هواپیمایی پگاسوس

قوانین صدور و کنسلی هواپیمایی پگاسوس : در مسیر (تهران-آنکارا-تهران ) *قوانین هواپیمایی پگاسوس:قوانین صدور و کنسلی هواپیمایی پگاسوس در مسیر (تهران آنکارا تهران ) غیر قابل استرداد و تغییر نام و تغییر تاریخ می باشد . *اگر تست مسافر تا ۴۸ ساعت قبل از لحظه ای که تست داده می شود مثبت باشدبدون جریمه کنسل میشوددر مورد خانواده فقط تست فردی که مثبت شده بلیطش کنسل و بقیه اگر بخواهند کنسل کنند fareبلیط بعنوان حریمه کنسل و فقط عوارض فرودگاههی عودت میشود. *بار بیست کیلو ولی مسافر میتوانداز دفتر پگاسوس اضافه بار خریداری کند. *تست کویید 19 پگاسوس از لحظه ای که مسافر تست میدهد تا لحظه ورود کمتر از 72 ساعت باشد . *بار نوزاد 10 کیلو می باشد . *تست کویید 19 پگاسوس از لحظه ای که مسافر تست میدهد تا لحظه ورود کمتر از 72 ساعت باشد .تست کاملا به زبان انگلیسی تاریخ میلادی اسم لاتین طبق پاسپورت مهر ازمایشگاه.در ضمن کارت واکسن دو دوز الزامی میباشد . کنترل اعتبار پاسپورت به عهده خود مسافر می باشد .