بخشنامه هواپیمایی ترکیه

تعویق پروازهای هواپیمایی ترکیه از مبدا ایران