تور استانبول با پرواز پگاسوس

(شنبه، دوشنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه )