بخشنامه هواپیمایی ترکیش در مورد تست PCR

بخشنامه هواپیمایی ترکیش در مورد تست PCRو سفر در شرایط کرونایی وسفر اتباع غیر ایرانی در پروازهای سوتو