تور تبریز استانبول
خدمات تور
اقامت در هتل به همراه صبحانه- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - بیمه مسافرتی - یک گشت شهری رایگان (دریافت خدمات مازاد از موارد ارائه شده در پکیج از سوی تور لیدر بر عهده خود مسافر می باشد و مسافر هیچ الزامی برای استفاده از خدمات ندارد . هتلها نیاز به تائید دارند لطفا قبل از رزرو با شماره های 3141-041 یا 09358413141 تماس حاصل فرمایید)
مدارک مورد نیاز
واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپری شدن 14 روز از تزریق دوز دوم و همراه داشتن کارت واکسن الکترونیکی و همچنین ثبت نام و دریافت QR code از سامانه vcr.salamat.gov.ir پاسپورت با 6 ماه اعتبار در صورت عدم داشتن کارت واکسن انجام تست پی سی ار با 72 ساعت اعتبار


FlightDate 2022.Aug.23 تاریخ پرواز 01.06.01

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.23 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.26 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.23 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.29 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.23 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.02 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.23 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.05 ساعت23:55
FlightDate 2022.Aug.27 تاریخ پرواز 01.06.05

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.27 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Aug.29 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.27 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.02 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.27 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.04 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.27 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.05 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.27 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.09 ساعت23:55
FlightDate 2022.Aug.30 تاریخ پرواز 01.06.08

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.30 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.02 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.30 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.04 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.30 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.05 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.30 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.07 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.30 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.09 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Aug.30 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.12 ساعت23:55
FlightDate 2022.Sep.03 تاریخ پرواز 01.06.12

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.03 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.04 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.03 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.05 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.03 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.07 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.03 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.09 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.03 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.12 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.03 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.16 ساعت23:55
FlightDate 2022.Sep.05 تاریخ پرواز 01.06.14

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.05 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.07 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.05 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.09 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.05 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.12 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.05 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.14 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.05 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.18 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.05 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.19 ساعت23:55
FlightDate 2022.Sep.06 تاریخ پرواز 01.06.15

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.06 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.07 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.06 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.09 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.06 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.12 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.06 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.14 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.06 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.16 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.06 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.19 ساعت23:55
FlightDate 2022.Sep.08 تاریخ پرواز 01.06.17

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.08 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.09 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.08 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.12 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.08 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.14 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.08 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.16 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.08 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.18 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.08 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.21 ساعت23:55
FlightDate 2022.Sep.10 تاریخ پرواز 01.06.19

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.10 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.12 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.10 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.14 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.10 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.16 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.10 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.18 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.10 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.19 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.10 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.23 ساعت23:55
FlightDate 2022.Sep.12 تاریخ پرواز 01.06.21

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.12 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.14 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.12 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.16 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.12 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.18 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.12 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.19 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.12 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.21 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.12 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.26 ساعت23:55
FlightDate 2022.Sep.13 تاریخ پرواز 01.06.22

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.13 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.14 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.13 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.16 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.13 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.18 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.13 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.19 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.13 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.21 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.13 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.23 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.13 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.26 ساعت23:55
FlightDate 2022.Sep.15 تاریخ پرواز 01.06.24

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.15 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.16 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.15 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.18 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.15 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.19 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.15 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.21 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.15 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.23 ساعت23:55
FlightDate 2022.Sep.17 تاریخ پرواز 01.06.26

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.17 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.18 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.17 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.19 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.17 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.21 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.17 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.23 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.17 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.26 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.17 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.30 ساعت23:55
FlightDate 2022.Sep.19 تاریخ پرواز 01.06.28

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.19 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.21 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.19 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.23 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.19 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.26 ساعت23:55
FlightDate 2022.Sep.20 تاریخ پرواز 01.06.29

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.20 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.21 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.20 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.23 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.20 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.26 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.20 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.30 ساعت23:55
FlightDate 2022.Sep.22 تاریخ پرواز 01.06.31

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.22 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.23 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.22 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.26 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.22 ساعت05:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.30 ساعت23:55
FlightDate 2022.Sep.24 تاریخ پرواز 01.07.02

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.24 ساعت04:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.26 ساعت23:55

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.24 ساعت04:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.30 ساعت23:55
FlightDate 2022.Sep.27 تاریخ پرواز 01.07.05

Cabin(Y) رفت 2022.Sep.27 ساعت04:30
Cabin(Y) برگشت 2022.Sep.30 ساعت23:55