تور تبریز استانبول
خدمات تور
اقامت در هتل به همراه صبحانه- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - بیمه مسافرتی - یک گشت شهری رایگان (دریافت خدمات مازاد از موارد ارائه شده در پکیج از سوی تور لیدر بر عهده خود مسافر می باشد و مسافر هیچ الزامی برای استفاده از خدمات ندارد . هتلها نیاز به تائید دارند لطفا قبل از رزرو با شماره های 3141-041 یا 09358413141 تماس حاصل فرمایید)
مدارک مورد نیاز
واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپری شدن 14 روز از تزریق دوز دوم و همراه داشتن کارت واکسن الکترونیکی و همچنین ثبت نام و دریافت QR code از سامانه vcr.salamat.gov.ir پاسپورت با 6 ماه اعتبار در صورت عدم داشتن کارت واکسن انجام تست پی سی ار با 72 ساعت اعتبار


FlightDate 2022.Dec.04 تاریخ پرواز 01.09.13

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.04 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.07 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.04 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.07 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.04 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.09 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.04 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.09 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.04 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.11 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.04 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.12 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.04 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.04 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.04 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.18 ساعت01:35
FlightDate 2022.Dec.05 تاریخ پرواز 01.09.14

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.05 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.07 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.05 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.07 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.05 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.09 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.05 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.09 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.05 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.11 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.05 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.12 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.05 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.05 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.05 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت01:35
FlightDate 2022.Dec.07 تاریخ پرواز 01.09.16

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.07 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.09 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.07 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.09 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.07 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.11 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.07 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.12 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.07 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.07 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.07 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.07 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.07 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.18 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.07 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.21 ساعت23:40
FlightDate 2022.Dec.08 تاریخ پرواز 01.09.17

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.08 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.09 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.08 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.11 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.08 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.12 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.08 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.08 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.08 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.08 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.08 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.18 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.08 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.21 ساعت23:40
FlightDate 2022.Dec.09 تاریخ پرواز 01.09.18

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.09 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.11 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.09 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.12 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.09 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.09 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.09 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.09 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.09 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.18 ساعت01:35
FlightDate 2022.Dec.10 تاریخ پرواز 01.09.19

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.10 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.12 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.10 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.10 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.10 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.10 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.10 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.18 ساعت01:35
FlightDate 2022.Dec.11 تاریخ پرواز 01.09.20

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.11 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.11 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.11 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.11 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.11 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.18 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.11 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.21 ساعت23:40
FlightDate 2022.Dec.12 تاریخ پرواز 01.09.21

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.12 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.12 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.14 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.12 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.12 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.12 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.18 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.12 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.21 ساعت23:40
FlightDate 2022.Dec.14 تاریخ پرواز 01.09.23

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.14 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.14 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.14 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.18 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.14 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.21 ساعت23:40
FlightDate 2022.Dec.15 تاریخ پرواز 01.09.24

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.15 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.16 ساعت23:40

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.15 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.18 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.15 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.21 ساعت23:40
FlightDate 2022.Dec.16 تاریخ پرواز 01.09.25

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.16 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.18 ساعت01:35

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.16 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.21 ساعت23:40
FlightDate 2022.Dec.17 تاریخ پرواز 01.09.26

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.17 ساعت04:40
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.21 ساعت23:40
FlightDate 2022.Dec.18 تاریخ پرواز 01.09.27

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.18 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.21 ساعت23:40
FlightDate 2022.Dec.19 تاریخ پرواز 01.09.28

Cabin(Y) رفت 2022.Dec.19 ساعت07:15
Cabin(Y) برگشت 2022.Dec.21 ساعت23:40