تور اصفهان استانبول


ل میریج
عثمان بی
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

گرند هالیک
تبه باشی
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

آرسیما
عثمان بی
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

هیلتون بسفروس
هاربیه
کیفیت top *5 ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

پارک بای کلاور
هاربیه
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

کنراد
بشیکتاش
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

یورو پلازا
تکسیم
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

اترنو
تکسیم
کیفیت Boutique ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

سمینال
تکسیم
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

پوینت هتل تکسیم
تکسیم
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

الیت ورلد استانبول هتل
تکسیم
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

فرونیا
تکسیم
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

کوئنتو
تکسیم
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

اکسیدنتال
تکسیم
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

تکسیم تاون
تکسیم
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

تایتانیک سیتی تکسیم
تکسیم
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

germir palace
تکسیم
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

سی وی کی پارک بسفروس
تکسیم
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

بارسلو
تکسیم
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

مینئو هتل
تکسیم
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

کراتون هتل
شیشلی
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

گرند جواهر
شیشلی
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

هالیفاکس
شیشلی
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

تانگو شیشلی
شیشلی
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

آدلمار
شیشلی
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

د مارمارا شیشلی
شیشلی
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

رادیسون بلو شیشلی
شیشلی
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

بوکه
شیشلی
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

گرند میلان
آکسارای
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

د سیتی پورت
آکسارای
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

دلتا
آکسارای
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس 24H ALL

د تانگو تکسیم
بی اوغلو
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید شهر
سرویس BB

دورا
دلاب دره
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB

چر هتل
دولاپ دره
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس BB