تور تبریز آنتالیا.


سنستیو پرمیوم
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کالیستا لاکچری ریزورت
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کولینان
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید لند ویو
سرویس UALL

شروود اکسکلوزیو لارا
آنتالیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

رویال سگینوس
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

رویال هالیدی
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید لند ویو
سرویس UALL

کرملین پالاس
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

بلکن
بلک
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

لیبرتی
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید دید دریا از کنار
سرویس UALL

سندر هتل
آنتالیا
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

نیروانا کازموپولیتن
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید لند ویو
سرویس UALL

رگنوم کاریا
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کنکورد
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

کریستال دیلاکس
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

کریستال سنترو ریزورت
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

گرانادا لاکچری بلک
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

دلفین امپریال
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

آیس گرین پالاس
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

آی سی سانتای فمیلی ریزورت
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

پاپیلون آیشا
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

میراکل
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

ریکسوس پارک
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید رو به باغ
سرویس UALL

اورنج کانتی بلک
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

اورنج کانتی کمر
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

تایتانیک ماردان پالاس
آنتالیا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

تایتانیک دلوکس لارا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

سوسسی
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق دلوکس
دید لند ویو
سرویس UALL

گرند پارک لارا
لارا
کیفیت 4* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس ALL

راماداریزورت لارا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

مکس رویال
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

ریکسوس پرمیوم
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق دلوکس
دید رو به باغ
سرویس UALL

دلفین بی گرند ریزورت
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

سلکتوم لاکچری ریزورت
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

آدالیا الیت لارا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

سی لایف فمیلی ریزورت
کنیالتی
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

پورتوبلو
کنیالتی
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

رویال وینگز
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق سوپریور
دید لند ویو
سرویس UALL

اسپایس
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

بلیس دلوکس
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

آسکا لارا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق ساختمان اصلی
دید لند ویو
سرویس UALL

لیماک لارا
لارا
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

لیماک آتلانتیس
بلک
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

لیماک لیمرا
کمر
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL

رویال تاورز
کندو
کیفیت 5* ستاره
اتاق استاندارد
دید لند ویو
سرویس UALL