قوانین کنسلی هواپیمایی زاگرس

کنسلی تا 12 ظهر 3 روز قبل 50%------ کنسلی تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز 70%------ کنسلی از 12 ظهر یک روز قبل تا 3 ساعت قبل پرواز و جاماندن از پرواز 90%