بخشنامه هواپیمایی پگاسوس

با توجه به بخشنامه جدید هواپیمائی پگاسوس و همچنین تغییر مقررات ورود به ایران,کلیه مسافرین ملزم به ارائه تست(کویید 19 منفی )تا 72 ساعت در بدو ورود به کشور ایران می باشند.و همچنین داشتن آزمایش(کویید 19 منفی) برای کلیه مسافرین بالای 8 سال و کارت واکسن دو دوز الزامی میباشد . شایان ذکر است که شرایط مذکور شامل مسافرینی که باپاسپورت ایرانی وارد کشور می شوند نیز می باشد.

شروع پروازهای پگاسوس از تهران

- گروه ساتراپ 99.09.19

...

بخشنامه هواپیمایی پگاسوس در خصوص تست PCR

- گروه ساتراپ 99.12.14

با توجه به بخشنامه جدید هواپیمائی پگاسوس و همچنین ...

با توجه به بخشنامه جدید هواپیمائی پگاسوس و همچنین تغییر مقررات ورود به ایران,کلیه مسافرین ملزم به ارائه تست(کویید 19 منفی )تا 96 ساعت در بدو ورود به کشور ایران می باشند.و همچنین داشتن آزمایش(کویید 19 منفی) برای کلیه مسافرین بالای 8 سال الزامی باشد . شایان ذکر است که شرایط مذکور شامل مسافرینی که باپاسپورت ایرانی وارد کشور می شوند نیز می باشد.