بخشنامه هواپیمایی قطرایرویز

بخشنامه هواپیمایی قطر ایرویز در خصوص تست کرونا

بخشنامه قطرایرویز

- گروه ساتراپ 99.06.24

...

- گروه ساتراپ 99.06.24

...

- گروه ساتراپ 99.06.24

...