قوانین و کنسلی هواپیمایی پگاسوس

1- پرواز چارتری و غیر قابل استرداد می باشد . 2-حضور مسافر با توجه به شرایط ویژه کرونا 4 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد . 3-کنترل اعتبار پاسپورت به عهده خود مسافر می باشد . 4-بار مجاز 28 کیلو (20 کیلو بار مجاز +8 کیلو بار کابین ) میباشد , شایان ذکراست با توجه به شرایط کرونایی حمل بار یا کیف دستی به داخل کابین هواپیما ممنوع می باشد . 5-داشتن آزمایش PCR برای مسافرین در مسیر استانبول الزامی نمی باشد. 6-مسئولیت داشتن آزمایش PCR در ادامه مسیر از مبداءاستانبول به عهده مسافر می باشد