برنامه پروازی

00.07.24

00.07.25

00.07.26

00.07.27

00.07.28

00.07.29

00.07.30

00.08.01

00.08.02

00.08.03
استانبول تهران
استانبول تبریز
تبریز استانبول
استانبول ارومیه
ارومیه استانبول
آنکارا تهران
تهران آنکارا
تهران استانبول
ازمیر تبریز
تبریز ازمیر
استانبول آنکارا
آنکارا تبریز
تبریز آنکارا
برنامه پروازی
2021.Oct.16
2021.Oct.17
2021.Oct.18
2021.Oct.19
2021.Oct.20
2021.Oct.21
2021.Oct.22
2021.Oct.23
2021.Oct.24
2021.Oct.25