برنامه پروازی

99.07.06

99.07.07

99.07.08

99.07.09

99.07.10

99.07.11

99.07.12

99.07.13

99.07.14

99.07.15
تهران تبریز
تبریز تهران
برنامه پروازی
2020.Sep.27
2020.Sep.28
2020.Sep.29
2020.Sep.30
2020.Oct.01
2020.Oct.02
2020.Oct.03
2020.Oct.04
2020.Oct.05
2020.Oct.06
تهران به تبریز

Alternate Text
تهران => تبریز
05:35 (THR)
99.07.07 2020.Sep.28
06:45 (TBZ)
1,800,000R
Alternate Text
تهران => تبریز
05:25 (THR)
99.07.08 2020.Sep.29
06:35 (TBZ)
2,000,000R
Alternate Text
تهران => تبریز
19:05 (THR)
99.07.10 2020.Oct.01
20:15 (TBZ)
2,000,000R
Alternate Text
تهران => تبریز
19:00 (THR)
99.07.11 2020.Oct.02
20:10 (TBZ)
2,100,000R
Alternate Text
تهران => تبریز
04:50 (THR)
99.07.09 2020.Sep.30
06:00 (TBZ)
2,150,000R
Alternate Text
تهران => تبریز
17:30 (THR)
99.07.12 2020.Oct.03
18:40 (TBZ)
2,339,000R
Alternate Text
تهران => تبریز
19:10 (THR)
99.07.13 2020.Oct.04
20:20 (TBZ)
2,339,000R
Alternate Text
تهران => تبریز
05:35 (THR)
99.07.14 2020.Oct.05
06:45 (TBZ)
2,339,000R
Alternate Text
تهران => تبریز
05:25 (THR)
99.07.15 2020.Oct.06
06:35 (TBZ)
2,339,000R
Alternate Text
تهران => تبریز
04:50 (THR)
99.07.16 2020.Oct.07
06:00 (TBZ)
2,339,000R

تبریز به تهران

Alternate Text
تبریز => تهران
07:25 (TBZ)
99.07.08 2020.Sep.29
08:35 (THR)
2,100,000R
Alternate Text
تبریز => تهران
06:50 (TBZ)
99.07.09 2020.Sep.30
08:00 (THR)
2,100,000R
Alternate Text
تبریز => تهران
21:00 (TBZ)
99.07.11 2020.Oct.02
22:10 (THR)
2,100,000R
Alternate Text
تبریز => تهران
21:05 (TBZ)
99.07.10 2020.Oct.01
22:15 (THR)
2,150,000R
Alternate Text
تبریز => تهران
07:35 (TBZ)
99.07.07 2020.Sep.28
08:45 (THR)
2,250,000R
Alternate Text
تبریز => تهران
19:20 (TBZ)
99.07.12 2020.Oct.03
20:30 (THR)
2,339,000R
Alternate Text
تبریز => تهران
21:10 (TBZ)
99.07.13 2020.Oct.04
22:20 (THR)
2,339,000R
Alternate Text
تبریز => تهران
06:50 (TBZ)
99.07.16 2020.Oct.07
08:00 (THR)
2,339,000R
Alternate Text
تبریز => تهران
21:05 (TBZ)
99.07.17 2020.Oct.08
22:15 (THR)
2,339,000R
Alternate Text
تبریز => تهران
21:00 (TBZ)
99.07.18 2020.Oct.09
22:10 (THR)
2,339,000R