برنامه پروازی

01.07.11

01.07.12

01.07.13

01.07.14

01.07.15

01.07.16

01.07.17

01.07.18

01.07.19

01.07.20
تبریز وان.
وان. تبریز
وان. تهران
تهران وان.
استانبول تهران
استانبول تبریز
تهران استانبول
تبریز استانبول
آنکارا. تهران
تهران آنکارا.
استانبول ارومیه
ارومیه استانبول
آنتالیا. تبریز
تبریز آنتالیا.
ترابزون تبریز
تبریز قونیه + کاپادوکیا
قونیه + کاپادوکیا تبریز
برنامه پروازی
2022.Oct.03
2022.Oct.04
2022.Oct.05
2022.Oct.06
2022.Oct.07
2022.Oct.08
2022.Oct.09
2022.Oct.10
2022.Oct.11
2022.Oct.12