برنامه پروازی

01.04.06

01.04.07

01.04.08

01.04.09

01.04.10

01.04.11

01.04.12

01.04.13

01.04.14

01.04.15
تبریز وان.
وان. تبریز
وان. تهران
تهران وان.
استانبول تبریز
مسکو تهران
تهران استانبول
تبریز استانبول
تهران مسکو
استانبول تهران
ارومیه استانبول
آنتالیا. تبریز
آنکارا. تهران
تبریز آنتالیا.
تهران آنکارا.
استانبول ارومیه
تبریز ترابزون
ترابزون تبریز
برنامه پروازی
2022.Jun.27
2022.Jun.28
2022.Jun.29
2022.Jun.30
2022.Jul.01
2022.Jul.02
2022.Jul.03
2022.Jul.04
2022.Jul.05
2022.Jul.06